• Zebrania z rodzicami odbędą się dzia 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz.18.00Rekrutacja

Przejdź do naboru elektronicznego:

ABSOLWENCI
GIMNAZJUM

ABSOLWENCI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Technikum dla absolwentów gimnazjum

Po czterech latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
 

Technikum dla absolwentów szkoły podstawowej

Po pięciu latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
 

Branżowa Szkoła I stopnia

Do Branżowej Szkoły I stopnia mogą uczęszczać absolwencji gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Będą dla nich utworzone odrębne oddziały.
Po trzech latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kursach kwalifikacji zawodowych.
 

Liceum Ogólnokszatłcące dla Dorosłych

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Liceum Ogólnoksztrałcącego dla Dorosłych muszą być absolwentami

  •  gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
  •  zasadniczej szkoły zawodowej.

Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej można przyjąć do drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  Pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

 

Absolwenci o naszej szkole  Zobacz jak nasi absolwenci wspominają czas spędzony w szkole.

 

Prezentacja szkoły - zawody, w których kształcimy!


Nabór kandydatów do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbędzie się zgodnie z Wewnątrzszkolnymi zasadami rekrutacji w formie elektronicznej:

  • dla absolwentów Gimnazjum

Zasady rekrutacji dla absolwentów Gimnazjum

Nabór elektroniczny dla absolwentów Gimnazjum

Deklaracja zgody dla młodocianego pracownika po gimnazjum

Pismo do Dyrektora ZSP 2 o odbywanie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego

  • dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Zasady rekrutacji dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Nabór elektroniczny dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Deklaracja zgody dla młodocianego pracownika po szkole podstawowej

Pismo do Dyrektora ZSP 2 o odbywanie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego

 


 

Informacje dotyczące naboru  na rok szkolny 2019/2020

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019 r.
do 31 maja 2019 r.
do godz. 15.00.

od 26 lipca 2019 r.
do 30 lipca 2019 r.
do godz. 15.00.

2. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności
wybranych szkół.
od 14 czerwca 2019 r.
do 19 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00.
nie dotyczy

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach
egzaminu zewnętrznego.

od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00.

nie dotyczy

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności.

do 28 czerwca 2019 r.

do 5 sierpnia 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2019 r.
godz. 10.00.

21 sierpnia 2019 r.
godz. 10.00.

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie.

od 16 lipca 2019 r.
do 18 lipca 2019 r.

od 21 sierpnia 2019 r.
do 23 sierpnia 2019 r.

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami4 i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.5

od 16 lipca 2019 r.
do 24 lipca 2019 r.
do godz. 13.00.

od 21 sierpnia 2019 r.
do 29 sierpnia 2019 r.
do godz. 13.00.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 lipca 2019 r.
godz. 13.00.

30 sierpnia 2019 r.
godz. 13.00.

4 Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie
do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

5 Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.