• Chętnych zapraszamy w czasie przerw 15 min. do świetlicy szkolnej na herbatę!!!

    Zajęcia w LOD rozpoczynają się 14.09.2019 /sobota/ o godzinie 8.0O szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie, jest szkołą, której tradycje edukacyjne kształcenia zawodowego sięgają początku XX wieku. W 1902 r. powołana została Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Męska. Na przestrzeni lat zmieniała się lokalizacja, wybudowano Warsztaty Szkolne i Internat. W 1975 roku zostały oddane do użytku nowe obiekty szkolne przy ul. Cieszkowskiego 17. Od tego czasu jest to siedziba szkoły popularnie nazywanej przez młodzież „na Cieszka”.  

Dziś jest to największa szkoła zawodowa w regionie. Kształci się w niej obecnie w 25 oddziałach 631 uczniów szkoły dla młodzieży (w tym 13 oddziałów - 316 uczniów Technikum, 10 oddziałów - 266 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
i 2 odziały
49 uczniówLiceum Ogólnokształcacego), 228 słuchaczy w 7 oddziałach Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,  30 słuchaczy w Szkole Policealnej dla Dorosłych oraz oraz 72 szłuchaczy w 4 grupach na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Kadrę stanowi 66  nauczycieli o wysokim stopniu awansu zawodowego.

Szkoła jest nowoczesna – wszystkie stanowiska dydaktyczne są wyposażone w zestaw komputerowy z projektorem multimedialnym. Od kilku lat funkcjonuje dziennik elektroniczny umożliwiając stały kontakt z rodzicami oraz monitoring postępów w nauce. Bazę dydaktyczną stanowi szkoła z ponad 20 nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi, pracownie elektryczno - elektroniczne, 2 sale gimnastyczne, 3 sale komputerowe, biblioteka z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacyjnym oraz świetlica. Uczniowie korzystają również z warsztatów i pracowni zlokalizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Słowackiego. W ramach działalności szkolnego Ośrodka Kształcenia Kierowców uczniowie technikum pojazdów samochodowych oraz Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych mają możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B, natomiast dla uczniów klas elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych  organizowane są kursy na uprawnienia elektryczne do 1kV. W szkole funkcjonuje Szkolne Centrum Kariery służąc różnymi formami doradztwa zawodowego oraz nowoczesny system zarządzania jednostką oparty na systemie informatycznym. Uczniowie technikum mogą zdobyć zawód: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik lotniczy, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W celu przygotowania absolwentów technikum do kształcenia na dalszym etapie edukacji szkoła podejmuje szereg działań w ramach podpisanych umów partnerskich z uczelniami wyższymi:

  • Politechnika Poznańska – realizowany wspólnie projekt „Czas zawodowców BIS” w ramach którego odbywają się zajęcia w laboratoriach Politechniki Poznańskiej a także praktyki i płatne staże w wiodących przedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie – zajęcia dla uczniów technikum w pracowniach wytrzymałości materiałów, fizyki i chemii przygotowane przez uczelnię.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – kilkudniowe wyjazdy uczniów technikum lotniczego na zajęcia i wykłady przygotowane przez uczelnię, wizyty wykładowców i studentów w szkole oraz kurs specjalistyczny dla nauczyciela języka angielskiego z frazeologii lotniczej.

Szkoła przygotowuje również do wejścia na rynek pracy doposażając swoich absolwentów w szereg ponadprogramowych uprawnień jak: uprawnienia do spawania metodą TIG oraz MAG, prawo jazdy kat. B, B+E, do obsługi wózków jezdniowych, uprawnienia elektryczne do 1kV i inne. Uczniowie technikum w ramach realizowanych projektów mają możliwość odbycia dodatkowych praktyk i staży w zakładach pracy. Szkoła współpracuje z ponad 70-cioma zakładami pracy. Wiele zakładów wspiera szkołę w jej rozwoju przez doposażenie bazy dydaktycznej. Takie wsparcie otrzymuje od firm: TREPKO, VELUX, 33 Bazy Lotnictwa Transportowego, MPK Gniezno i innych.

O dobrym przygotowaniu do wejścia na rynek pracy świadczą badane przez szkołę losy absolwentów, które wskazują że praktycznie wszyscy uczniowie po ukończeniu Szkoły otrzymują pracę i cieszą sie dobrą opinią pracodawców.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym
o czym świadczy dobry nabór do klas pierwszych młodzieżowych a także kontynuowanie nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych przez absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz w Szkole Policealnej przez absolwentów Liceum i Technikum.