• ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE W DNIACH 13.04.19. i 15.04.19 W GODZ. 9.00 – 13.00 DO ZOBACZENIA!!!Historia

Historia szkoły zobowiązuje i motywuje do podejmowania wszelkich działań, aby być godnym tej tradycji. Dzień dzisiejszy szkoły jest potwierdzeniem doświadczeń i ksztaltowaniem jej wspólczesnego oblicza.

 

Z kart historii

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II, w Gnieźnie, jest szkołą, której tradycje edukacyjne a zwłaszcza przygotowywania kadr dla potrzeb przemysłu i rzemiosła sięga roku 1902. Wówczas to powołana została Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Męska.

 

Po okresie okupacji hitlerowskiej, 7 kwietnia 1945 r. wznowiła działalność Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Męska Nr 1, mająca swą siedzibę od 1918 r., w budynku przy, ul. Chrobrego użytkowanego przez Handlowe (dziś Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych). Jej organizatorem i Kierownikiem był Kazimierz Lewandowski. Liczyła 7 oddziałów, 321 uczniów. Mieściła się w drewnianym budynku przy Łubieńskiego, na zapleczu boiska Liceum Ogólnokształcącego Żeńskiego (dzisiaj ul. Łubieńskiego - Liceum Ogólnokształcące Nr 2). Na tym miejscu posadowiona jest sala gimnastyczna tego Liceum.

 

W roku 1948 przydzielono szkole pomieszczenia w budynku przy ulicy Mikołaja (dziś siedziba MOK przy ulicy Łubieńskiego) Z roku na rok wzrastała ilość uczących się w niej ślusarzy, tokarzy, elektromonterów, stolarzy, murarzy, piekarzy, fryzjerów, krawców i szewców. Ponadto zdobywali tu dyplomy czeladnicze mistrzowskie dorośli i uczęszczający na kursy zawodowe. Od samego początku brak było własnych warsztatów szkolnych.

 

W roku szkolnym 1949/50 usytuowano szkołę w gmachu przy ul. Sienkiewicza, w którym mieściła się przez 26 lat, tj. do roku 1975. Po raz pierwszy przyjęto dziewczęta a nazwę jej przemianowano na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową Nr 1. Jej dyrektorem został Pan Marian Bączyk, który pełnił tę funkcję przez 22 lata, do przejścia na emeryturę. Praktyczną naukę zawodu zorganizowano w gmachu szkolnym, a częściowo w budynku przy ul. Mieszka I.

 

Rozwijający się w Gnieźnie i regionie przemysł wykazywał wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowanych robotników. Szkoła, nosząca od 1952 r. nową nazwę: Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna starała się, choć w części sprostać tym zadaniom. Przebudowano warsztaty szkolne i skomasowano je przy ul. Mieszka I. Ponieważ do szkoły uczęszczała duża ilość młodzieży dojeżdżającej, oddano dla niej w 1950 roku internat przy ul. Żwirki i Wigury (dziś Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1).

 

W 1956 r. szkoła otrzymała nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12. W gmachu przy ul. Sienkiewicza uczyła się nie tylko młodzież pobierająca naukę w warsztatach szkolnych, ale i ta, która poznawała tajniki zawodu w różnych państwowych, spółdzielczych zakładach pracy i u prywatnych mistrzów. Dla tej młodzieży utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. Odłączono ją w roku szkolnym 1965/66, wprowadzając na jej miejsce filię Technikum Mechanicznego dla Pracujących o specjalności obróbka skrawaniem.

 

Od maja 1959 r., nazwa szkoły zostaje przemianowana na: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1. W całym okresie istnienia szkoły trwały starania o wybudowanie nowych warsztatów szkolnych. Zostały one wreszcie uwieńczone pełnym sukcesem, bowiem w grudniu 1959 r. otrzymano nowy gmach przy ulicy Słowackiego, w którym warsztaty mieszczą się po dzień dzisiejszy. W 1970 r. warsztaty zostały poszerzone o nowoczesną halę warsztatową zbudowaną dzięki ofiarnej pracy uczniów i nauczycieli.

 

W roku szkolnym 1971/72 przybyła szkole nowa specjalność - mechanik kierowca pojazdów samochodowych w związku, z czym, uruchomiono w warsztatach stację obsługi samochodów oraz urządzono pracownie do nauki przedmiotów samochodowych. Przy ulicy Cieszkowskiego 17, powstaje nowy gmach budynku szkoły i internatu.

 

W 1972 r. funkcję dyrektora szkoły objął mgr inż. Henryk Czechański. W roku szkolnym 1974/75 na mocy zarządzenia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu powołano czteroletnie młodzieżowe Liceum Zawodowe ze specjalnością elektromechanik urządzeń przemysłowych, istniała możliwość podjęcia nauki w dwuletniej Szkole Przysposabiającej do Pracy Zawodowej, do której mogli być przyjęci uczniowie po ukończeniu 15 lat i szóstej klasy szkoły podstawowej. Mogli uzyskać zawód: tokarz, ślusarz, monter instalacji budowlanych. W tym też roku szkoła została przeniesiona do nowego gmachu przy ulicy Cieszkowskiego, w którym mieści się do dzisiaj. Został też oddany do użytku wybudowany obok gmachu szkoły internat.

 

Z dniem l września 1976 r. na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania zmieniono nazwę szkoły na: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, któremu w grudniu nadano imię Janka Krasickiego (od imienia tego odstąpiono w 1991 roku). W 1984 r. powołano na dyrektora szkoły, mgr Mieczysława Krzyśkę. Zwiększająca się liczba uczniów i oddziałów spowodowała, że za zgodą Kuratorium Oświaty w Poznaniu przystąpiono do rozbudowy budynku. Prace zakończono w 1988r., zmodernizowano też istniejący budynek szkolny i internat.

 

We wrześniu 1990 roku nowym dyrektorem został mgr inż. Zbigniew Kowalczewski. Nowa sytuacja polityczno - gospodarcza po 1990 r. stworzyła szansę rozwoju naszego Zespołu. Otwarto nowe typy szkół, rozszerzono kształcenie młodzieży w nowych specjalnościach korzystnych dla uczniów i potrzeb naszej gospodarki. W roku 1991 powołano Technikum Elektryczne i Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły podstawowej. Od 1992 zaczyna funkcjonować Technikum Urządzeń Sanitarnych i Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły zasadniczej. Z początkiem roku szkolnego 1993/1994 przekazano uczniom pierwszą pracownię komputerową. Obok wymienionych typów szkół od roku akademickiego 1994/95 w gmachu Zespołu zajęcia dydaktyczne dla swych słuchaczy prowadzi Politechnika Poznańska. Znalazła ona tutaj warunki do kształcenia studentów w trzech kierunkach: ochrona środowiska, marketing i zarządzanie oraz informatyka. W ślad za zmieniającymi się potrzebami edukacyjnymi - szkoła, w 1999 r. - otwiera podwoje dla młodzieży pragnącej kształcić się w Liceum Ogólnokształcącym.

 

W efekcie zmian w systemie placówek oświaty, z dniem 1.09.2002 r. szkoła przyjmuje w swe progi absolwentów gimnazjum i zmienia nazwę na: Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 i otwarto nowe kierunki kształcenia: Technikum Elektroniczne i Liceum Profilowane, o kierunku mechatronik.

 

Rok szkolny 2005/2006 rozpoczyna się inauguracją działania Szkoły Policealnej w zawodzie technik mechatronik oraz Technikum Uzupełniającego w zawodach elektryk oraz obsługa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Ostatnie lata dla szkoły, to okres modernizacji jej infrastruktury. Wymiana okien, termoizolacja, zmiana systemu ogrzewania, nowe pracownie komputerowe, modernizacja pracowni przedmiotów zawodowych, stały się możliwe dzięki programowi działań Starostwa Powiatowego i za pomocą wsparcia funduszy Unii Europejskiej.

 

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwałą Nr 34, z dnia 30 marca 2006r. - nadała szkole prawo posługiwania się nazwą:

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2, Im. Papieża Jana Pawła II

 

16 października 2006 r. dokonano uroczystego wręczenie nowego sztandaru szkole i odsłonięcie tablicy, poświeconej patronowi szkoły, papieżowi Janowi Pawłowi II. Sztandar ufundowała firma TREPKO Sp. Z o. o., w Gnieźnie.

 

Rok szkolny 2007/2008 społeczność szkolna, rozpoczęła pod kierownictwem nowego dyrektora, mgr inż. Sylwestra Sip. Inauguracja nowego roku szkolnego, to także początek funkcjonowania nowej placówki dydaktycznej – Centrum Kształcenia Praktycznego utworzonego na bazie Warsztatów Szkolnych. 

W roku szkolnym 2007/08 utworzono Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Ośrodek ten został włączony w strukturę ZSP nr 2. Prowadzi szkolenie z zakresu teoretycznych przedmiotow zawodowych w formie miesięcznych kursów dla młodzieży kształcęcej się w klasach wielozawodowych. Od roku szkolnego 2012/2013 do zadań Ośrodka Dokszatłcania i Doskonalenia Zawodowego wprowadzono organizację i prowadzenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 przyniosła duże zmiany. Od dnia 1 września 2015 roku Centrum Kształcenia Praktycznego zostało wyłączone ze struktur Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 a jego dyrektorem został dotychczasowy dyrektor ZSP nr 2 mgr inż. Sylwester Sip. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 objął mgr inż. Marek Jóźwiak.

 ​W roku szkolnym 2016/2017 do oferty edukacyjnej szkoły wprowadzono kolejną klasę mundurową - kształcącą w zawodzie technik pojazdów samochodowych - prowadzoną we współpracy z Powiatową Strażą Pożarną, Policją oraz jednostką wojskową z Powidza
a także Szkołę Policealna dla Dorosłych kształcącą w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

31 marca 2017 roku podpisano umowę na mocy której Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Gnieźnie objęło patronatem klasę kształcącą w zawodzie kierowca mechanik.

Rok szkolny 2017/2018 społeczność szkolna ZSP nr 2 rozpoczęła pod kierownictwem nowej pani dyrektor, dr Marii Magdaleny Nowak. Wicedyrektorami zostali: mgr Hanna Siedlecka, mgr Krzysztof Wylegała; Kierownikiem Szkolenia Praktycznego mgr Leszek Kubiak.

W roku szkolnym 2017/2018 ofertę edukacyjną szkoły wzbogacono o klasy: technik automatyk i technik ochrony środowiska.