• ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE W DNIACH 13.04.19. i 15.04.19 W GODZ. 9.00 – 13.00 DO ZOBACZENIA!!!

Praktyka czyni mistrzem

      W dniu 6 czerwca 2018 roku doszło do podpisania Porozumienia o współpracy zawartej pomiędzy KLAR GLASS Spółka z o.o. z Pobiedzisk i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Pawła II w Gnieźnie. Potrzeba podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz jego dostosowania do potrzeb lokalnego rynku prac, stanowią przyczynek formalizacji współpracy w zakresie realizacji praktyk zawodowych uczniów klas technikum w zawodach: technik automatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik oraz technik mechatronik. Porozumienie podpisali: Pani Dyrektor Maria Magdalena Nowak i Wiceprezes Zarządu KLAR GLASS Pan Andrzej Kazimierczak. 

W ramach porozumienia firma KLAR GLASS Spółka z o.o. zobowiązuje się do:
  1)  Przyjmowania w ramach wycieczek zawodoznawczych uczniów klas technikalnych.
  2)  Prowadzenia praktyk zawodowych na terenie swojego zakładu.
  3)  Dostosowania powierzanych praktykantowi zadań produkcyjnych zgodnych z otrzymanymi od szkoły programami nauczania.
  4)  Wyznaczenia pracownika do nadzoru nad praktykantami podczas przebiegu praktyki zawodowej.
  5)  Zapoznania praktykantów na początku praktyki zawodowej z:
      a)  zasadami funkcjonowania pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy,
      b)  obowiązującymi na terenie zakładu pracy przepisami BHP i P-POŻ,
      c)  obowiązującymi na terenie zakładu pracy regulaminami,
      d)  kryteriami oceniania oraz konsekwencjami niewywiązywania się z przepisów i regulaminów obowiązujących na terenie zakładu               pracy.
  6)  Zapewnienia praktykantom bieżącej opieki oraz poczucia bezpieczeństwa, a także przygotowania zaplecza socjalnego w postaci            pomieszczeń do przebierania, przechowywania odzieży, mycia i spożywania posiłków.
  7)  Codziennego skierowania praktykanta podczas praktyki na odpowiednie stanowisko pracy oraz przydzielenia opiekuna na danym           stanowisku.
  8)  Nadzorowania przez wyznaczonego pracownika sposobu prowadzenia dokumentacji przez praktykanta – zeszytu z praktyki                   zawodowej.
  9)  Informowania szkoły o wszelkich nieprawidłowościach i łamaniu regulaminu przez praktykanta.
  10)  Wydania praktykantowi w dniu zakończenia praktyki zawodowej następującej dokumentacji:
         a)  protokołu z wystawioną oceną za odbytą praktykę zawodową,
         b)  potwierdzonej listy obecności,
         c)  zeszytu z odbytej praktyki zawodowej z potwierdzeniem na pierwszej stronie zgodności prowadzonej przez praktykanta                          dokumentacji z jej przebiegiem – podpis opiekuna praktykanta wraz z pieczęcią zakładu pracy.

W ramach porozumienia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II zobowiązuje się do:
  1)  Prowadzenia promocji firmy KLAR GLASS Spółka z o.o. w celu pozyskiwania praktykantów.
  2)  Podejmowania innych działań promocyjnych na rzecz KLAR GLASS Spółka z o.o. np. umieszczania na stronie internetowej                   Zespołu ofert pracy itp.
  3)  Kształtowania u uczniów wiedzy i umiejętności zawodowych oczekiwanych przez KLAR GLASS Spółka z o.o.
  4)  Zapoznania uczniów przed odbyciem praktyki zawodowej z regulaminem praktyk zawodowych oraz programem nauczania                     dotyczącym przedmiotu praktyka nauczania.
  5)  Poinformowania uczniów o konieczności posiadania przez praktykanta podczas praktyki zawodowej ubrania roboczego.
  6)  Przekazania praktykantowi kopi zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy stwierdzającego jego zdolność do nauki          w zawodzie.
  7)  Sporządzenia dokumentacji dotyczącej praktyki zawodowej zawierającej w sobie:
       a)  dwóch jednobrzmiących umów dotyczących praktyki zawodowej dla każdej ze stron,
       b)  protokołów z odbycia praktyki zawodowej w liczbie zgodnej z ilością praktykantów,
       c)  listy obecności,
       d)  programu nauczania w danym zawodzie,
       e)  regulaminu praktyki zawodowej.
  8)  Wymiany doświadczeń z zakresu szkolnictwa zawodowego.
  9)  Zapewnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.
  10)  Rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie różnego rodzaju kółek tematycznych poszerzających wiedzę i                       umiejętności zawodowe.
  11)  Dążenia do zapewnienia jak najwyższego wykształcenia zawodowego absolwenta.