Strona głównaRekrutacja

Rekrutacja

UWAGA

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co oznacza, iż na terenie województwa wielkopolskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad nowymi terminami. Do 13 maja 2020 r. będą trwały konsultacje.
Propozycje nowych terminów rekrutacyjnych można przeczytać na stronie: https://www.gov.pl/…/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodst… 
 
 


Przejdź do naboru elektronicznego:  ABSOLWENCI SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

Technikum

Po pięciu latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Branżowa Szkoła I stopnia

Po trzech latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kursach kwalifikacji zawodowych.

Prezentacja szkoły - zawody, w których kształcimy! - Film


Nabór kandydatów do klasy pierwszej w Zespole Szkół Technicznych odbędzie się zgodnie z Wewnątrzszkolnymi zasadami rekrutacji w formie elektronicznej:

Zasady rekrutacji dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Nabór elektroniczny dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Deklaracja zgody dla młodocianego pracownika po szkole podstawowej

Pismo do Dyrektora ZST o odbywanie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego


 

Informacje dotyczące naboru  na rok szkolny 2020/2021

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 11 maja 2020 r.
do 23 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00.

od 22 lipca 2020 r.
do 27 lipca 2020 r.
do godz. 15.00.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach
egzaminu zewnętrznego.

od 26 czerwca 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00.

nie dotyczy

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności.

do 10 lipca 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

13 lipca 2020 r.
godz. 10.00.

17 sierpnia 2020 r.
godz. 10.00.

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie.

od 11 maja 2020 r.
do 14 lipca 2020 r.

od 22 lipca 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami4 i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.5

od 13 lipca 2020 r.
do 20 lipca 2020 r.
do godz. 15.00.

od 17 sierpnia 2020 r.
do 21 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca 2020 r.
godz. 13.00.

24 sierpnia 2020 r.
godz. 13.00.

4 Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie
do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

5 Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://