Strona głównaEgzaminyEgzaminy maturalne

Egzaminy maturalne

 

KOMUNIKAT dla maturzystów

Część ustna egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 będzie przeprowadzana tylko dla absolwentów, którzy: 

-  aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo 

- są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 

Do egzaminu ustnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy:

-  w terminie do 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu,

-  przekażą dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego w terminie do dnia 25 maja 2020 r.. W tym celu należy wypełnić załącznik:

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/604/zalacznik_28_1905.pdf

Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (mailem) albo faksem na adres sekretariat@zst.gniezno.pl

W informacji absolwent wypełnia również oświadczenie oraz dołącza dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

Szczegóły będzie można znaleźć na stronie:

https://www.oke.poznan.pl/cms,5614,kto_moze_przystapic_do_egzaminu_maturalnego_w_czesci_ustnej_w_2020_r..htm

 


 

 
Aktualny harmonogram egzaminów maturalnych i zawodowych
 

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020  


 

UWAGA ABSOLWENCI  Z POPRZEDNICH LAT!

EGZAMIN MATURALNY! 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 stycznia do 7 marca 2020 r. przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny. Na stronie internetowej OKE pod adresem https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_m… należy ustalić wysokość opłaty oraz pobrać i wydrukować INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY. Wydrukowaną informację oraz kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do OKE w Poznaniu pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Absolwenci, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w szkole, mają dodatkowo obowiązek dostarczyć do dyrektora szkoły, w wyżej wymienionym terminie, kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

 


Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r.  wstępną deklarację maturalną składa do Dyrektora szkoły macierzystej, do dnia 30.09.2019r.,  Jeśli uczeń chce dokonać zmian w deklaracji wstępnej składa deklarację ostateczną do dnia 7.02.2020r., W przypadku braku zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_eg_em_2020r.pdf

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/577/komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2020.pdf

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/575/komunikat_o_przyborach_e8_eg_em_2020.pdf

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/577/komunikat_informatyka_egzamin_maturalny_2020.pdf 


 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://